The Next Step Program

Raamwerk Sloterdijk 2 Zuid

Deelnemers / Deelnemers Editie IV
Gemeente Amsterdam
Amsterdam
UFO urbanism
31/10/2020

Project

Amsterdamse werkgebieden zitten in zwaar weer. Door de druk op de woningmarkt komen steeds meer bedrijventerreinen in aanmerking voor transformatie naar woongebied. Dit leidt tot schaarste in het aanbod van bedrijfsruimte. Hoog tijd dat we de bestaande werkgebieden slimmer en intensiever gaan gebruiken. Want, een groeiende stad met meer inwoners heeft ook behoefte aan meer arbeidsplaatsen en meer ruimte om te ondernemen. Het stedenbouwkundig Raamwerk van Sloterdijk 2 Zuid speelt in op deze ontwikkeling. Het raamwerk schept nieuwe spelregels en bouwstenen om het bestaande bedrijfsprogramma (90.000 m2) ter verviervoudigen (400.000 m2), verdeelt over twee grex-periodes. Om dit voor elkaar te krijgen is een evenwichtig programma met zoete en zure onderdelen samengesteld. Het stapelen van bedrijfsruimte is een ruimtelijke uitdaging en complexe rekensom, zeker in een situatie waarin geen gebruik kan worden gemaakt van woningbouwprogramma om de businesscase rond te rekenen! Daarmee onderscheid Sloterdijk 2 Zuid zich van alle andere gebiedstransformaties. De stedenbouwkundige regels zijn flexibel zodat deze kunnen inspelen op veranderende marktcondities en tegelijkertijd genoeg ruimte bieden aan architecten en ontwikkelaars om een nieuwe generatie werkgebouwen te ontwerpen.

Impact

In ons werk proberen we impact te realiseren door richting te geven aan verandering. In de dagelijkse praktijk geven we hier handen en voeten aan door verdieping te zoeken in bestaande antwoorden of nieuwe oplossingsrichtingen aan te dragen. Dit doen we op de schaal van de regio, de stad en het bouwblok. De agenda en interesses zijn breed met oplossingen en verbeeldingen die het Europese Hoofd Energiesysteem bevragen maar ook sociale vraagstukken zoals alternatieven voor het huisvesten van vluchtelingen in de stad.

In onze optiek komt verandering alleen tot stand als we voldoende ruimte scheppen om hier flexibel op in te spelen. Het raamwerk van Sloterdijk 2 Zuid is hier een mooi voorbeeld van. In het plan zijn twee grex-periodes opgenomen. Hiermee geven we in tijd twee keer een prikkel voor transformatie. Daarnaast zit het programma niet vast in de bouwenvelop maar zweeft het boven het gebied en kan het dus worden ingezet daar waar initiatieven zich aandienen. Ook is er een programmaonderdeel dat heet strategische ruimtereservering. Met deze onbenoemde ruimte dagen we architecten en ontwikkelaars uit om na te denken over het tweede leven van een gebouw. De onbenoemde ruimte kan 10 jaar na realisatie van een gebouw worden ingezet om de bestaande constructie op te toppen of aan te dikken en daarmee extra ruimte creëren voor nieuwe bedrijvigheid.

Creatief Ondernemerschap

Bij UFO urbanism werken we omgevingsbewust en met een precieze blik aan verstedelijksopgave en transitievraagstukken. In de afgelopen jaren met een sterke focus op ontwerp en visievorming van complexe transformatie en vernieuwingsprojecten in de randstad. Voor velen zijn we nog niet zo zichtbaar. Dat vinden we ook niet erg. Op deze manier kunnen we het accent leggen op dat wat we belangrijk vinden, de inhoud om richting te geven aan verandering. Op de achtergrond werken we in de luwte aan een mooi opdrachtenportefeuille. Daarover misschien in een volgende ronde meer. De Next Step Program zien we als een kans om meer inhoud en betekenis te geven aan de koers van het bureau.
In onze werkzaamheden zoeken we de verbinding tussen mensen, plekken en processen. In het ontwerpproces proberen we op een creatieve manier spelregels en bouwstenen uit te werken die ruimte laten voor dat wat onzeker is daarnaast voldoende houvast bieden aan de ambities die we nastreven. Hierbij hebben we oog voor de belangen en waarden die een project of gebied overstijgen. Op deze manier sturen we op gebiedsontwikkelingen die ook bijdragen aan het creëren van een publieke meerwaarde voor de stad. Dit doen we vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, via een inhuurcontract als we bewust lang betrokken willen blijven of met vaste opdrachten voor concrete planproducten.